#energy-skate-park-strings_es_PE.properties created Tue Oct 02 17:40:13 COT 2012 using: energy-skate-park 2.13.00 (66019), translation-utility 2.13.00 (59150) dic 7, 2011 #Tue Oct 02 17:40:13 COT 2012 properties.speed=Velocidad properties.position=Posici\u00F3n stickToTrack=Qu\u00E9date en la pista small=Peque\u00F1o controls.show-friction=Fricci\u00F3n de la Pista controls.path=Ruta units.joules=Joules tab.trackPlayground=Zona de Juegos de Pistas controls.mass=Masa plots.energy-vs-time=Energ\u00EDa vs. Tiempo energy-skate-park-basics.name=Energ\u00EDa en el Parque del Patinador\:Fundamentos controls.skater.restore-defaults=Restaurar por Defecto slow.motion=Movimiento Lento controls.clear-heat=Limpiar Calor plots.plot=Gr\u00E1ficos de Energ\u00EDa skater.ball=Bola controls.delete-point=Eliminar Punto de Control history.point.node.readout.pattern-energy_value_units={0}\={1} {2} energy.thermal=T\u00E9rmica energy.total=Total time.resume=Continuar energy.potential.abbreviation=EP controls.record-path=Mostrar Ruta plots.bar-graph=Gr\u00E1fico de Barras units.kg=kg tracks-menu.item.friction-parabola=Fricci\u00F3n Par\u00E1bola plots.energy-vs-time.time=Tiempo (seg) plots.energy-vs-position=Energ\u00EDa vs. Posici\u00F3n location.earth=Tierra piechart.show-thermal=con T\u00E9rmica controls.skater.stickiness=Adhesividad skater.mass=Masa del Patinador pieChart=Gr\u00E1fico Circular skater.star-skater=Patinador Estrella properties.energy=Energ\u00EDa (J) energy-skate-park.name=Energ\u00EDa en el Parque del Patinador controls.show-grid=Cuadr\u00EDcula tracks-menu.title=Pistas location.space=Espacio time.clear=Limpiar controls.show-background=Mostrar Fondo units.speed.abbreviation=m/s help.grab-a-track=Coge una Pista large=Grande plots.energy-vs-time.energy=Energ\u00EDa (Joules) file-menu.save=Guardar controls.reset=Reiniciar tracks-menu.item.double-well=Duplicar Tambi\u00E9n controls.gravity.lots=Mucho location.moon=Luna skater.bug=Bicho message.confirm-reset=\u00BFEst\u00E1s seguro que quiere reiniciar? on=On off=Off energy.kinetic=Cin\u00E9tico energy.total.energy=Energ\u00EDa Total track.roller-coaster-mode=\ Modo Monta\u00F1a Rusa energy.potential=Potencial invitaiton.arrow-keys=\u00A1Pulse las teclas de Flecha
para aplicar impulso\! normal=Normal controls.gravity.none=Nada file-menu.open=Abrir units.meters=metros plots.copy=Copiar controls.hide-skater-properties=Ocultar Propiedades del Patinador energy.thermal.energy=Energ\u00EDa T\u00E9rmica controls.choose-character=Elegir Patinador tab.friction=Fricci\u00F3n controls.delete-track=Eliminar Pista energy.energy=Energ\u00EDa message.paused=La Simulaci\u00F3n est\u00E1 en Pausa help.drag-the-skater=Arrastre al Patinador controls.friction=Coeficiente de Fricci\u00F3n location.jupiter=J\u00FApiter skater.phet-skater=Patinador PhET translation.credits=Por H\u00E9ctor R. MALLMA ALVARADO (UNFV)(LIMA-PER\u00DA) hecmall@hotmail.com; hecmall@outlook.com controls.friction.title=Fricci\u00F3n units.accel=N/kg tracks-menu.item.loop=Circuito controls.bounciness=Rebotador units.meters.abbreviation=m skater.bulldog=Buldog properties.height=Altura controls.gravity=Gravedad message.confirm-reset-title=Confirmar Reiniciar label.potential-energy-reference=Energ\u00EDa Potencial de Referencia tracks-menu.item.jump=Saltar energy.kinetic.energy=Energ\u00EDa Cin\u00E9tica controls.reset-character=Retornar Patinador help.right-click-for-options=Click Derecho para Opciones plots.energy-vs-position-save=Energ\u00EDa vs. Posici\u00F3n (guardar \# controls.hide-friction=Ocultar Fricci\u00F3n controls.choose-character.label.pattern={0} ({1} {2}) controls.add-track=Pistas piechart.show=Mostrar Gr\u00E1fico Circular energy.potential.energy=Energ\u00EDa Potencial tracks-menu.item.double-well-roller-coaster=Duplicar Tambi\u00E9n (Monta\u00F1a Rusa) plots.position.meters=Posici\u00F3n (metros) label.zero-potential-energy=EP \= 0 en esta l\u00EDnea punteada tracks-menu.item.s-curve=S-Curva energy.kinetic.abbreviation=EC controls.stop-recording-path=Parar controls.measuring-tape=Cinta M\u00E9trica location=Ubicaci\u00F3n tab.introduction=Introducci\u00F3n controls.edit-skater=Editar Patinador units.joules.abbreviation=J