#energy-skate-park-strings_es_CO.properties created Mon May 03 15:30:24 COT 2010 using: energy-skate-park 2.07.00 (38314), translation-utility 2.08.00 (39581) abr 1, 2010 #Mon May 03 15:30:24 COT 2010 properties.speed=Rapidez properties.position=Posici\u00F3n controls.show-friction=Fricci\u00F3n de la pista controls.path=Trayectoria units.joules=Joules controls.mass=Masa plots.energy-vs-time=Energ\u00EDa vs. Tiempo controls.skater.restore-defaults=Restaure variables controls.clear-heat=Borre el Calor plots.plot=Gr\u00E1ficos de energ\u00EDa skater.ball=Bola controls.delete-point=Borre el punto de control history.point.node.readout.pattern-energy_value_units={0}\={1} {2} energy.thermal=Energ\u00EDa T\u00E9rmica energy.total=Energ\u00EDa Total time.resume=Continuar energy.potential.abbreviation=Energ\u00EDa Potencial controls.record-path=Muestre trayectoria plots.bar-graph=Grafico de barras units.kg=kg tracks-menu.item.friction-parabola=Par\u00E1bola con fricci\u00F3n plots.energy-vs-position=Energ\u00EDa vs. Posici\u00F3n plots.energy-vs-time.time=Tiempo (s) location.earth=Tierra piechart.show-thermal=con E. t\u00E9rmica controls.skater.stickiness=pegajosidad skater.star-skater=Patinador estrella properties.energy=Energ\u00EDa (J) energy-skate-park.name=Parque de la Energ\u00EDa controls.show-grid=Cuadr\u00EDcula tracks-menu.title=Rieles location.space=El espacio time.clear=Borrar controls.show-background=Muestre el paisaje units.speed.abbreviation=m/s help.grab-a-track=Agarre un riel plots.energy-vs-time.energy=Energ\u00EDa (Joules) file-menu.save=Guardar controls.reset=Reinicie tracks-menu.item.double-well=Pozo doble controls.gravity.lots=Mucha location.moon=Luna skater.bug=Bicho message.confirm-reset=\u00BFEst\u00E1 seguro de reiniciar? energy.kinetic=Energ\u00EDa Cin\u00E9tica energy.total.energy=Energ\u00EDa Total track.roller-coaster-mode=Estilo monta\u00F1a rusa energy.potential=Energ\u00EDa Potencial invitaiton.arrow-keys=\u00A1Las teclas flecha
brindan empuje\! controls.gravity.none=Nada file-menu.open=Abrir units.meters=metros plots.copy=Copie controls.hide-skater-properties=No muestre las caracter\u00EDsticas del patinador energy.thermal.energy=Energ\u00EDa T\u00E9rmica controls.choose-character=Escoja patinador controls.delete-track=Elimine riel energy.energy=\ message.paused=La simulaci\u00F3n est\u00E1 en pausa help.drag-the-skater=Agarre al patinador controls.friction=Coeficiente de fricci\u00F3n interview.name=Opciones de entrevista location.jupiter=J\u00FApiter skater.phet-skater=Patinador de PhET units.accel=N/kg tracks-menu.item.loop=Lazo controls.bounciness=Rebote units.meters.abbreviation=m skater.bulldog=Perro Bulldog properties.height=Altura controls.gravity=Gravedad message.confirm-reset-title=Confirme el reinicio label.potential-energy-reference=Referencia de energ\u00EDa potencial tracks-menu.item.jump=Salto energy.kinetic.energy=Energ\u00EDa Cin\u00E9tica controls.reset-character=Recupere al patinador help.right-click-for-options=Opciones (clic derecho) plots.energy-vs-position-save=Energ\u00EDa vs. Posici\u00F3n (salva \# controls.hide-friction=No muestre la fricci\u00F3n controls.choose-character.label.pattern={0} ({1} {2}) controls.add-track=Arrastre un riel piechart.show=Muestre gr\u00E1fico circular energy.potential.energy=Energ\u00EDa Potencial tracks-menu.item.double-well-roller-coaster=Pozo doble (Monta\u00F1a rusa) label.zero-potential-energy=EP \= 0 en esta l\u00EDnea punteada plots.position.meters=Posici\u00F3n (m) tracks-menu.item.s-curve=Curva en S energy.kinetic.abbreviation=Energ\u00EDa Cin\u00E9tica controls.stop-recording-path=Pare controls.measuring-tape=Cinta m\u00E9trica location=Localizaci\u00F3n controls.edit-skater=Cambie el patinador units.joules.abbreviation=J controls.bring-back=Traiga al